KARABAĞLAR KAMUSAL AÇIK ALAN VE KENT MEYDANI

KAVRAMSAL YAKLAŞIM - 21.YY KENT MEKANI

KORUBAĞLAR 21. yy metropol parkı, var olan ve var olabilecek katmanların, durumların ve imkanların süperpoze hali olarak tasarlanmıştır.

Bu katmanlar,         

               -aidiyet duygusunu güçlendirmesi amacıyla         "kentsel hafıza" o1

               -çok işlevliliği sağlamak amacıyla     "kentsel donatılar” o2         

               -alanı insan ölçeğine indirmek amacıyla farklı kotlardaki “ara meydanlar ve nirengi noktaları” o3         

               -ve “gözlemciyi” gerçekliğin ortasına koyan kuantum anlayışıyla “robust üst promenad” o4

 

Alandaki mevcut yarık - kurumuş dere yatakları - arazinin doğal topografik yapısı ve çimlere basılarak uzun yıllar içinde oluşmuş mevcut yolların bir bütün olarak oluşturduğu “kentsel hafıza” korunmuş ve tasarıma dahil edilerek sürdürülmeye gayret edilmiştir. Bu sayede kentlinin aidiyet duygusuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Arazideki YARIK 9242/3 sokağın doğal akışı olarak ele alınmış ve dönerek MANZARAYA doğru yönelen üst promenadın çıkış noktası olmuştur. Mevcut spor salonuyla da tasarımsal ve işlevsel bütünlük sağlanarak açık spor alanları,kermes alanları, büfe vb. gibi kentsel donatılar, mahalle dokusunun yoğun olduğu kuzey bölümünde konumlandırılmıştır. Spor salonunun önü meydanlaştırılmış (ÜST MEYDAN) ve Otopark Giriş Meydanı ve Kent Meydanı ile ilişkisi kurulmuştur. Farklı kotlarda farklı işlevli ve farklı büyüklükteki meydanlar, havuzlar, direkler (nirengi noktaları) ile alan insan ölçeğine indirgenmiş ve meydanlar “dış mekan sürekliliği ve ardışık dış mekanlar” prensibi ile tasarlanmıştır. Alandaki doğal topografyanın ani düştüğü bölüm yayvanlaştırılarak etkinlik bayırı haline getirilmiştir. Projemiz etrafındaki ve kendi içindeki pek çok dinamiği aynı potada eritmeye çalışırken, toparlayıcı bir üst kimlik olarak ise robust bir dikdörtgen halinde üst promenad tasarlanmıştır. 

Konum

İşveren

Program

Tür
Alan

Proje Tarihi

İzmir

Karabağlar Belediyesi

Kentsel Mekan

Ulusal Yarışma Projesi
41200 m²

2017

Müellifler

Lebriz ATAN KARAATLI

Sacit Arda KARAATLI  

Danışmanlar

Didem KARACA (Peyzaj Mimarı)

Gİzem ÖZBABA (Şehir Plancısı)

© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.